Anurag
Mon - Fri, 7:00 pm
Bahadur
Mon - Fri, 9:00 pm
Bouthan
Sun, 10:00 am
Damu
Mon, 11:00 am
Debanjali
Tue, 12:00 pm
Drona
Wed, 1:00 pm
Ferari Fouji
Thur, 2:00 pm
Jiban Sangram
Fri, 3:00 pm
Memsab
Sat, 4:00 pm
Valo Theko
Sat, 5:00 pm

Fresh Cinema

6:00 pm

Ogo Badhu Sundari

Sunday 27 October

Saat Pankey Badha